طرح های آماده word که در اندازه های مختلف آمده شده اند این طرح ها شامل اعلامیه های ترحیم مادر، و اعلامیه های ترحیم پدر اعم از سالگرد و چهلم مرحوم با هدف آسان تر کردن طراحی انجام گرفته شده است.