تقویم های قالفیک کاملا بر اساس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و شورای فرهنگ عمومی کشور طراحی و بررسی شده است. و همچنین تمامی جشن های باستانی ایران زمین و برخی از مناسبت های جهانی و میلادی در تقویم قید شده است و به جرعت یکی از کامل ترین تقویم های ایران است.